Þjóðleikhús – Kjarasamningur 2015

KJARASAMNINGUR FJÁRMÁLARÁÐHERRA F.H. RÍKISSJÓÐS OG FÉLAGS ÍSLENSKRA HLJÓMLISTARMANNA um þóknun til hljómlistarmanna fyrir hljóðfæraleik á leiksýningum, við æfingar og upptökur í Þjóðleikhúsi

 1. 1. Forgangsréttur til starfa

  1.1 Forgangsréttur.
  Meðlimir í Félagi íslenskra hljómlistarmanna skulu hafa forgangsrétt til alls hljóðfæraleiks í leiksýningum á vegum Þjóðleikhúsins. Undanskilin forgangsrétti þessum eru þó leikhljóð sem ekki teljast listrænn hljómlistarflutningur. Veita má undanþágu frá ofannefndu ákvæði um forgangsrétt ef um gestasýningar er að ræða eða ef eigi fæst innlendur hljómlistarmaður til starfans.

  1.2 Skriflegur ráðningarsamningur.
  Meðlimir í Félagi íslenskra hljómlistarmanna skulu hafa forgangsrétt til alls hljóðfæraleiks í leiksýningum á vegum Þjóðleikhúsins. Undanskilin forgangsrétti þessum eru þó leikhljóð sem ekki teljast listrænn hljómlistarflutningur. Veita má undanþágu frá ofannefndu ákvæði um forgangsrétt ef um gestasýningar er að ræða eða ef eigi fæst innlendur hljómlistarmaður til starfans. Gera skal skriflegan ráðningarsamning við hvern hljómlistarmann áður en æfingar hefjast. Ráðningarsamningur skal gerður í því formi sem aðilar verða ásáttir um. Þjóðleikhúsinu ber að tilkynna FÍH bréflega hvaða hljómlistarmenn eru ráðnir í viðkomandi sýningu. FÍH skuldbindur sig til að fullgildir meðlimir þess haldi samning þennan.

 2. 2. Laun uppreiknuð 1.6. 2018

  2.1 Hljómlistarmenn fá greidd sýningar- og æfingarlaun sem hér segir:
  2.1.1 Sýningarlaun hljómlistarmanna eru sem hér segir:
  Sýning 1
  Viðvera allt að 2 klst.
  Fullgildur hljóðfæraleikari kr. 20.385
  Leiðandi maður kr. 21.984
  Ef sýning 1 er sýnd oftar en einu sinni sama dag skal greiða 75% af sýningarlaunum fyrir hverja sýningu umfram eina.

  Sýning 2
  Viðvera allt að 3 klst.
  Fullgildur hljóðfæraleikari kr. 24.380
  Leiðandi maður kr. 26.378

  Sýning 3
  Viðvera umfram 3 klst.
  Fullgildur hljóðfæraleikari kr. 28.378
  Leiðandi maður kr. 30.774

  2.1.2 Æfingarlaun hljómlistarmanna eru sem hér segir:
  Æfing allt að 3 klst.
  Fullgildur hljóðfæraleikari kr. 16.642
  Leiðandi maður kr. 18.305

  Æfing allt að 4 klst.
  Fullgildur hljóðfæraleikari kr. 22.187
  Leiðandi maður kr. 24.407

  Æfing allt að 5 klst.
  Fullgildur hljóðfæraleikari kr. 27.735
  Leiðandi maður kr. 30.508

  Æfing allt að 6 klst.
  Fullgildur hljóðfæraleikari kr. 33.281
  Leiðandi maður kr. 36.610

  Krefjist verkið þess að starfandi sé konsertmeistari við sýningar og/eða æfingar greiðist 10% álag á laun leiðandi manns í hverjum flokki sýninga og æfinga.

  2.1.2.1 Leiðandi maður telst sá sem leiðir hóp hljómlistarmanna innan sama hljóðfæris eða sá sem er einn með sitt hljóðfæri.

  2.1.2.2 Hljómsveitarstjóri sem tekur þátt í tónlistarflutningi fær greitt 50% álag á það kaup sem hann ella hefði fengið greitt sem hljóðfæraleikari.

  2.1.3 Laun skv. gr. 2.1.1 og 2.1.2 hækka á samningstímanum sem hér segir:
  Laun skv. gr. 2.1.1 og 2.1.2 hækka á samningstímanum sem hér segir:
  1.06.2016: 6,5%
  1.06.2017: 4,5%
  1.06.2018: 3,0%

  2.2 Hljóðfæragjald, fatnaður.
  Hljómlistarmanni ber að leggja sér til hljóðfæri og íklæðast viðeigandi fötum. Ef farið er fram á að hljóðfæraleikarar klæðist sérstökum klæðnaði greiðist fatagjald að fjárhæð kr. 792 fyrir hverja sýningu. Gjald þetta miðast við vísitölu neysluverðs án húsnæðis og skal taka breytingum skv. henni á sama tíma og kauptaxti breytist. Fatagjald kr. 794,- frá 1.6. 2016

  2.2.1 Fyrir hvert aukahljóðfæri greiðast 1.886 kr. fyrir hverja æfingu og sýningu. Gjald þetta miðast við vísitölu neysluverðs án húsnæðis og skal taka breytingum skv. henni á sama tíma og kauptaxti breytist. Gjald fyrir hvert aukahljóðfæri er kr. 1.891,- frá 1.6. 2016

  2.3 Stórhátíðaálag
  Á stórhátíðum greiðist 25% álag á kaup skv. gr. 2.1.1 og 2.1.2.

  2.4 Neðangreint reiknast af launum skv. gr. 2.1.1, 2.1.2. og 2.3:
  1. 10,17% orlofsfé. Við 30 ára aldur reiknast 11,59% orlofsfé og við 38 ára aldurreiknast 13,04%.
  2. 1% sjúkrasjóðsgjald
  3. 0,25% orlofsheimilasjóðsgjald
  4. Lífeyrissjóðsgjald er skiptist þannig: 4% greiðir viðkomandi hljómlistarmaður, 8% greiðir launagreiðandi.

 3. 3. Um vinnutíma

  3.1 Með viðveru í grein 2.1.1 er átt við staðinn vinnutíma hljómlistarmanna svo og undirbúningstíma/heimavinnu. Hljómlistarmanni ber skylda til að mæta a.m.k. 20 mínútum fyrir leiksýningar til vinnu. Standi æfing lengur en 6 klst. reiknast hver byrjaður 1⁄2 tími kr. 2.952. Hið sama gildir um sýningu umfram 4 klst. Greiðsla þessi tekur sömu prósentu hækkunum og í grein 2.1.3.

  3.2 Með æfingu í grein 2.1.2 er átt við tímalengd æfinga svo sem fram kemur í greininni og ber hljómlistarmanni að mæta vel undirbúinn til æfinga.

  3.3 Hvíldir á æfingum:
  Hvíldir á æfingum verði með svofelldum hætti:
  Standi æfing í 2 tíma, skal taka 10 mínútna hvíld.
  Standi æfing í 3 tíma, skal taka 15 mínútna hvíld.
  Standi æfing í 4 tíma, skal taka 20 mínútna hvíld.
  Standi æfing í 5 tíma, skal taka 25 mínútna hvíld.
  Standi æfing í 6 tíma, skal taka 30 mínútna hvíld.
  Skipta má hvíldum ef aðilar eru sammála um það.
  Á æfingum þar sem eingöngu fer fram hljóðfæraleikur, skal heimilt að bæta 5 mínútum við ofangreindar hvíldir í hverju tilviki fyrir sig.
  Hljómlistarmaður skal mæta stundvíslega til æfinga að loknum hvíldartíma.

 4. 4. Hljóðritanir

  4.1 Notkun hljóðritana.
  Fyrir notkun hljóðritana í leiksýningu greiðist hljómlistarmanni 30% af sýningarkaupi. Ef hljóðritun er eingöngu notuð á undan leiksýningu (forleikur) og tónlistin óháð leikritinu sjálfu, greiðist 20% af sýningarkaupi. Fái hljómlistarmaður greitt sýningarkaup, sbr. grein 2.2, skal ekki jafnframt greiða honum fyrir notkun hljóðritunar í leiksýningunni.

  4.2 Óheimil notkun hljóðritana.
  Óheimil er notkun hljóðritunar eftir að verkfall hefur verið boðað. Óheimil er notkun hljóðritunar á æfingum án leyfis hljómlistarmanns.

  4.3 Æfing fyrir hljóðritun.
  Fyrir æfingu vegna hljóðritunar greiðist skv. gr. 2.1.2.

 5. 5. Sýningar utan Reykjavíkur

  5.1 Laun vegna sýninga utan Reykjavíkur.
  Vegna sýninga utan Reykjavíkur, skal um launagreiðslur fara skv. gr. 2.1.

  5.2 Hljóðfæragjald.
  Um greiðslu hljóðfæragjalds á sýningarferðum fer skv. gr. 2.2.

  5.3 Fæði og gisting.
  Á ferðalögum skulu hljómlistarmenn fá ókeypis fæði og gistingu eins og tíðkast hjá opinberum starfsmönnum.

 6. 6. Ýmis ákvæði

  6.1 Boðun og afboðun æfinga og sýninga.
  Að jafnaði skal boða til æfinga með a.m.k. tveggja vikna fyrirvara og afboða með 24 klst. fyrirvara.
  Nú er sýning ekki afboðuð með umsömdum fresti og skal þá greiða hljómlistarmanni 15% af sýningarlaunum. Þetta gildir þó ekki ef um algerlega óviðráðanlegar orsakir er að tefla og hljómlistarmanni er gert viðvart í tíma. Náist ekki í hljómlistarmann og hann mætir reiðubúinn að hefja störf, greiðast laun skv. 1. málslið þessara mgr.

  6.2 Greiðsla leikaralauna.
  Hefji hljómlistarmaður æfingar um leið og leikarar, má með samþykki hans greiða honum leikaralaun. Greiðsla leikaralauna er háð samþykki FÍH. Sýningarkaup skal þó eigi vera lakara en samningur þessi kveður á um.

  6.3 Flutningur á stórum hljóðfærum.
  Fyrir flutning á stórum hljóðfærum, s.s. kontrabassa, trommusettum o.s.frv., milli heimilis og vinnustaðar greiðist skv. framvísuðum reikningi.

  6.4 Útvarps- og/eða sjónvarpsupptökur.
  Heimilt er Þjóðleikhúsi að láta útvarpa og/eða sjónvarpa allt að 12 mínútum upptökum af æfingu eða leiksýningu í kynningarskyni endurgjaldslaust ef hljómlistarmaður þarf ekki að mæta sérstaklega. Upptökum þessum skal lokið eigi síðar en 4 klst. eftir að sýning hófst.

 7. 7. Tryggingar

  7.1 Tjón á hljóðfæri.
  Þjóðleikhúsið skuldbindur sig til að bæta tjón sem verður á hljóðfærum í eigu hljómlistarmanna meðan á leiksýningum og æfingum stendur vegna þjófnaðar og skemmda og gildir það einnig um tjón sem þriðji aðili (óviðkomandi) veldur. Sama gildir um hljóðfæri sem Þjóðleikhúsið samþykkir að taka í geymslu fyrir hljómlistarmenn meðan á leiksýningum stendur.
  Hljómlistarmaður skal tilkynna Þjóðleikhúsinu um tjónið strax og við verður komið

  7.2 Tjón á persónulegum munum.
  Verði hljómlistarmaður sannanlega fyrir tjóni á algengum nauðsynlegum fatnaði og munum við vinnu, s.s. úrum, gleraugum o.s.frv., skal það bætt samkvæmt mati.
  Slík tjón verða einungis bætt ef þau verða vegna óhappa á vinnustað. Eigi skal bæta tjón ef það verður vegna gáleysis eða hirðuleysis hljómlistarmannsins.

  7.3 Atvinnuslysatryggingar.
  Um atvinnuslysatryggingar hljómlistarmanna fer skv. gildandi kjarasamningi ASÍ og SA

 8. 8. Veikindi og vinnuslys

  8.1 Vinnuslys eða atvinnusjúkdómur.
  Í hverju slysa- eða sjúkdómstilfelli sem orsakast við vinnu eða af henni, greiði Þjóðleikhús æfinga/sýningakaup í 4 vikur. Hljóðfæragjald greiðist ekki í veikindum.
  Vinnuveitandi skal kosta flutning hins slasaða til heimilis eða sjúkrahúss og endurgreiða honum eðlilega útlagðan kostnað í allt að 4 vikur í hverju tilfelli, annan en þann sem almannatryggingar greiða.

  8.2 Veikindaréttur.
  Í veikindatilfellum öðlast hljómlistarmaður eitt sýningarkaup, eins og það kann að vera á hverjum tíma, fyrir hverjar 40 klst. sem hann hefur unnið í Þjóðleikhúsi eða í þágu þess. Þó skal aldrei greitt fyrir fleiri en 10 sýningar í hverju tilfelli.
  Veikindi ber að sanna með læknisvottorði, sé þess krafist.

 9. 9. Gildistími

  9.1 Gildistími
  Kjarasamningur þessi gildir frá 1. mars 2015 til 31. mars 2019 með þeim breytingum og fyrirvörum sem í samkomulagi þessu felst og fellur þá úr gildi án frekari fyrirvara.

  9.2 Samningsforsendur og atkvæðagreiðsla.
  Komi til þess að samkomulag náist á almennum vinnumarkaði um breytingu á kjarasamningum þeirra skulu aðilar taka upp viðræður um hvort og þá með hvaða hætti slík breyting taki gildi gagnvart samningum aðila.
  Verði samningum á almennum vinnumarkaði sagt upp á grundvelli forsenduákvæðis þeirra á gildistíma samnings þessa er félaginu heimilt að segja samningum upp með þriggja mánaða fyrirvara miðað við mánaðarmót.
  Samningsaðilar skulu bera samning þennan, ásamt bókunum og fylgiskjölum upp til samþykktar. Hafi gagnaðila ekki borist tilkynning um niðurstöðu fyrir klukkan 16:00 þann 11. desember 2015 skoðast hann samþykktur.